top of page
DSC_2706.jpg

מגמות מגוונות
בכפר הנוער בן שמן

כל חניכי הכפר ניגשים לבגרות 5 יח' בחקלאות, במדעי החיים ובמדעי החי והצומח. בנוסף, רשאי כל תלמיד לגשת למקצוע מוגבר נוסף כמפורט במגמות להלן. 

בבית הספר התיכון לומדים במגמות ברמת 5 יח"ל במקצועות:

חקלאות  

כל תלמידי החטיבה העליונה לומדים במגמת חקלאות ברמת 5 יח"ל. לימודי החקלאות העיוניים נלמדים בכיתות יא-יב. לימודי החקלאות המעשית מתחילים למעשה כבר בכיתה ח', כחלק מהעבודה המעשית במשק החקלאי המהווה חלק בלתי נפרד ממערכת הלימודים. 

הלימודים במגמת החקלאות לקראת בגרות ברמת 5 יח"ל נחלקים לשני חלקים:

בכיתה יא'- לימודים עיוניים לפי תחומי החקלאות: צומח וחי

בכיתה יב'- לימודיים עיוניים לפי ענפי החקלאות השונים : רפת, לול, אורווה, גידולי שדה, נוי.

מבנה הלימודים כולל:
 • אגרוטופ- עבודת חקר 

 • בחינה עיונית

 • בחינת מעקב מעשית

 • כל החובות לקראת סיום לימודי המגמה יבוצעו בכיתה יב'. 

ביולוגיה 

מסלול לימודי המגמה הוא תלת שנתי- מכיתה י' ועד יב'.

תכנית הלימודים נחלקת לשני חלקים: חלק עיוני וחלק מעשי.

החלק העיוני כולל שלושה נושאי ליבה ( חובה) ונושא העמקה אחד.     

נושאי הליבה:
 • גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס

 • התא, מבנה ופעילות 

 • אקולוגיה

 

נושאי העמקה:

בהוראת נושאים אלה יש העמקה של ידע שהתלמיד רכש במהלך לימוד נושאי הליבה. ישנם שלושה נושאי העמקה מתוכם חובה לבחור אחד. 

החלק המעשי של הוראת הביולוגיה כולל ביצוע ניסויים במעבדה ועבודת חקר עצמאית המסוכמת בעבודה כתובה ( ביוחקר)

בחינת בגרות במעבדה- כיתה יא'

ביוחקר- כיתה יב'

בחינה עיונית- כיתה יב'

*למידה בדרך החקר מאפשרת פיתוח והבנה מעמיקה של התכנים תוך הבנייה פעילה של הידע אצל התלמידים.

ימי עיון וסיורים- במסגרת לימודי המגמה, יוצאים התלמידים למספר סיורים וכן משתתפים בימי עיון.

מדעי החברה

מסלול לימודי המגמה הוא תלת שנתי- מכיתה י' ועד יב'.

במסגרת לימודי המגמה, לומדים התלמידים שני תחומי דעת: סוציולוגיה ופסיכולוגיה.

פסיכולוגיה – 2 יחידות לימוד (י"א)

סוציולוגיה- 2 יחידות לימוד (י"ב)

בשני המקצועות התלמידים ייבחנו בבחינת בגרות על 70% מהחומר ו 30% הם יכתבו הערכות חלופית. 

עבודת חקר- 1 יחידת לימוד (י"ב)

סוציולוגיה:

תוכנית הלימודים בסוציולוגיה עוסקת בקשר שבין האדם והחברה הסובבת אותו. שתי היחידות הנלמדות כיום עוסקות בתרבות בה אנו חיים, המשפחה בעבר לעומת המשפחה הפוסט-מודרנית, השפעת הסביבה על עיצוב אישיותו וחייו של האדם לאורך חייו וכן הקבוצה החברתית כמרכיב חשוב  בחיי הפרט והחברה. נושאי הלימוד קשורים לאקטואליה ולחייו של התלמיד.

פסיכולוגיה:

במסגרת לימודי פסיכולוגיה יכיר התלמיד תאוריות וזרמים מרכזיים בפסיכולוגיה. ירכוש שפה חדשה של מושגי ייסוד הייחודיים למקצוע. יפתח את החשיבה המדעית דרך היכרות עם מחקרים קלאסיים וחדשים בתחום. במהלך הלימודים יהיה דגש על יישום הלימוד התיאורטי לניתוח תופעות התנהגותיות מחיי היומיום והבנת מורכבות ההתנהגות האנושית.

מדעי החינוך הגופני

מסלול לימודי המגמה הוא תלת שנתי- מכיתה י' ועד יב'.

מגמת חינוך גופני, מעשירה את הידע בתחום הפעילות גופנית ואורח חיים בריא.

החומר הנלמד במגמה ילווה את התלמידים לאורח כל חייהם הבוגרים, ידע בלתי נשכח ואקטואלי. חיבור לגוף ולנפש, מבחינה:  פיזיולוגית, אנטומית ופסיכולוגית.

נושאי לימוד במגמה:
 • פסיכולוגיה של הספורט והחינוך הגופני

 • פיזיולוגיה של המאמץ

 • תורת הכושר הגופני

 • תולדות החינוך הגופני

 • קורס מדריכים מעשי- כושר גופני .

 

מבנה הלימודים:

כיתה י

 • תולדות הספורט והחינוך הגופני בארץ ובעולם

 • תורת הכושר הגופני

 • התמקצעות בענף ספורט

 

כיתה יא

 • פיזיולוגיה של המאמץ

 • פסיכולוגיה של הספורט

 • בחינת בגרות עיונית-  3 יחידות

 

כיתה יב

יחידה 1 מעשית – משולבת  קורס מדריכים-כושר גופני

יחידה 1 -הרחבה והעמקה בהערכה חלופית - עבודת חקר 

תיאטרון

מסלול לימודי המגמה הוא תלת שנתי- מכיתה י' ועד יב'.

הלימודים במגמה מקנים הבנה של שפת התיאטרון, כלים ומיומנויות משחק. הלימודים כוללים צפייה בהצגות בתיאטראות תוך תרגול צפייה ביקורתית והרחבת ההיכרות והידע התרבותי.

תוכנית הלימודים:

הלימודים במגמה כוללים שיעורי משחק מעשיים, תנועה, פענוח טקסט ותולדות התיאטרון.

רוח המגמה באה לידי ביטוי בשימת דגש על התהליך הקבוצתי, תוך שמירה על החופש של כל תלמיד להביע את עצמו בתוך הקבוצה.

בכיתה י' - לומדים התלמידים להכיר את מקומם ואת הקבוצה בעולם הבמה, דרך שפת התיאטרון.

בכיתה י"א - התלמידים נבחנים בבחינת בגרות בהעלאת מונולוגים ודיאלוגים. 

בכיתה י"ב - נבחנים התלמידים בבגרות עיונית והפקה קבוצתית באורך מלא העולה בפני קהל בתיאטרון.

 

הפקה בתיאטרון

תלמידי י"ב מעלים הפקה באורך מלא של הצגת תיאטרון אל מול קהל. התלמידים לוקחים חלק בבחירת המחזה, בתפקידי משחק, בימוי, תפאורה ותאורה, ונבחנים על כך בבחינת הבגרות המעשית בתיאטרון.

bottom of page