Search
  • pambenshemen1

הכנה לצה"ל

במסגרת הכנה לצה"ל לתלמידי החטיבה העליונה, ומתוך רצון לדחוף אותם לשירות משמעותי התקיים לשכבת יא יום חיילות בביה"ס, במהלך היום הגיעו חיילים וחיילות מהחיילות השונים, עברו בין התלמידים ונכנסו לכיתות ושוחחו איתם על התפקידים השונים, ועל ההכנה לקראת השירות הצבאי.


0 views