Search
  • pambenshemen1

סיום מחצית ראשונה - 2017


ביום חמישי ה – 26/1 ציינו בכפר הנוער את סיום מחצית א של שנת הלימודים.

חלקו הראשון של היום נערך בכיתות , המחנכים הבהירו לתלמידים את חשיבות

מתן התעודה והחשיבות של שיפור ושימור לעתיד.

לאחר חלוקת התעודות בכיתות נערך טקס חלוקת תעודות הצטיינות בבית התרבות,

חולקו תעודות הצטיינות על הישגים לימודיים, הצטיינות בענפי המשק השונים ובפנימייה.

מנהלת הכפר ד"ר אילנה טישלר, מנהלת בית הספר ד"ר אושרה אלפסי, מנהל הפנימייה כלי בית און ואבי שרר מנהל המשק החקלאי נשאו דברי ברכה לתלמידים המצטיינים, הודו לסגל ההוראה על המאמצים הרבים והרצון להעצים כל תלמיד ותלמידה ואיחלו הצלחה לכולם במחצית הבאה.

#Hebrew

186 views